Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica - plany inwestycyjne

piątek, 04 stycznia 2019 r., godz. 12:32  |  Wersja do druku

Podczas ostatniej w 2018 roku sesji, 28 grudnia Rada Gminy Brodnica przyjęła uchwałę budżetową dla Gminy Brodnica na 2019 rok. Radni przyjęli plan, którego wykonanie zaowocuje realizacją wielu ważnych dla mieszkańców zadań. Na tegoroczne inwestycje zaplanowano kwotę 8 156 545 zł, co stanowi aż 20 procent wydatków gminy.W ostatnich dniach roku 2018 Rada Gminy Brodnica przyjęła uchwałę budżetową dla Gminy Brodnica na 2019 rok. Plan ma zaowocować realizacją wielu ważnych dla mieszkańców gminy zadań. Na tegoroczne inwestycje zaplanowano kwotę 8 156 545 zł. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 37 153 294 zł, natomiast wydatki mają wynieść 39 831 563 zł.

Na co przeznaczono środki gminne można dowiedzieć się z przesłanych planów.

DROGI

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, na inwestycje drogowe w tym roku mamy największą pulę środków – 6 milionów złotych. Dodatkowo na bieżące utrzymanie i poprawę stanu nawierzchni dróg planujemy 724 959 zł. Za 2 050 000 zł wykonane będą modernizacje lub przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych w Karbowie (ulice Jaśminowa, Daliowa i Narcyzowa) oraz w Cielętach na osiedlu przy drodze wojewódzkiej. Największe nasze zadanie drogowe w 2019 roku to budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 560 z Osieka przez Gorczenicę do miasta Brodnicy za kwotę 3 236 291 zł. Na wykonanie tej wspólnej z miastem Brodnicą i gminą Osiek inwestycji pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych. Ścieżka będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego i szerokość około 2,5 metra.
Wśród tegorocznych inwestycji drogowych zaplanowano także ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Brodnica - Przydatki za 200 000 zł z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kolejny etap ulepszenia nawierzchni ulicy Małgorzatka w Karbowie za 150 000 zł we współpracy z Nadleśnictwem Brodnica oraz 20 000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod przebudowę drogi z Niewierza w kierunku Chojna od skrzyżowania z drogą krajową nr 15.
Na rozwiązanie problemów mieszkańców gminy Brodnica zamieszkujących na terenach podmiejskich, którym trzeba poprawić warunki dojazdu do miasta zaplanowano 200 000 zł. Jest to dotacja dla miasta Brodnicy na modernizację dróg miejskich, znajdujących się na terenach przy granicy z gminą Brodnica i mających szczególne znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców naszej gminy. Zaliczamy do nich między innymi ulice Polną, Północną, Półwiejską, Rataja czy Siewną.
Zgodnie z porozumieniem z samorządem województwa na budowę zatoki autobusowej w Cielętach przy drodze wojewódzkiej nr 544 Brodnica - Mława zaplanowaliśmy 60 000 zł. Będziemy też przygotowywać kolejne projekty drogowe, dlatego 30 000 zł przeznaczyliśmy na prace projektowe dla modernizacji lub przebudowy nawierzchni kolejnych dróg osiedlowych.

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

Z uwagi na zwiększającą się corocznie liczbę odbiorców wody w naszej gminie (około 100 nowych przyłączy rocznie) niezbędne jest zarówno rozbudowywanie sieci wodociągowych jak też modernizacja i rozbudowa istniejących stacji uzdatniania wody. W tym zakresie w 2019 roku zaplanowaliśmy 1 412 652 zł na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych oraz 620 000 zł na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Brodnica. Wśród inwestycji wodociągowych najważniejsze zadanie to rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie za 490 000 zł. Zadanie to obejmuje demontaż istniejących zbiorników retencyjnych oraz wykonanie dwóch nowych zbiorników na wodę o pojemności 700 m3. Jak co roku 100 000 zł przeznaczone będzie na budowę sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, z których to środków zostaną wykonane sieci wodociągowe w Karbowie i Wybudowaniu Michałowo. Planujemy także przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych w poszukiwaniu wody dla SUW w Szymkowie co ma kosztować 30 000 zł.


GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Na bieżące utrzymanie w sprawności urządzeń kanalizacyjnych i zapewnienie ciągłości odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców gminy, które wymaga ponoszenia coraz większych wydatków, głównie ze względu na wzrost opłat za energię elektryczną oraz naprawy coraz starszych i coraz częściej ulegających awarii pomp, planujemy wydatki bieżące w kwocie 1 030 410 zł. Na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji przewidujemy na rok 2019 kwotę 200 000 zł, z czego 100 000 zł przeznaczamy na udzielanie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (tam gdzie budowa kanalizacji jest nieopłacalna) i 100 000 zł na budowę sieci kanalizacyjnych. Za tę kwotę wykonany będzie przygotowany do budowy 250 - metrowy odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gorczenicy. Ponadto w planie inwestycyjnym ujęto 100 000 zł na modernizację przepompowni ścieków w Mszanie.

OŚWIETLENIE DROGOWE

W 2019 roku zamierzamy także poprawiać bezpieczeństwo w pasach dróg i na osiedlach mieszkaniowych budując kolejne lampy oświetlenia ulicznego w Karbowie, Kominach i Szabdzie za 206 603 zł.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach Wieloletniego Programu Mieszkaniowego Gminy Brodnica na lata 2016 – 2020 w roku 2019 założono 252 500 zł na prace remontowe i bieżące utrzymanie mieszkaniowych budynków komunalnych oraz 321 870 zł na utrzymanie i dalszą poprawę standardu świetlic wiejskich, także poprzez wykonanie zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Na ten cel w 2019 roku zaplanowaliśmy 9 379 819 zł wydatków bieżących, głownie ze względu na konieczność zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz w związku z trwającą reformą edukacji. Środki te zamierzamy przeznaczyć na szkoły podstawowe – 5 320 884 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 371 860 zł i na ostatnie miesiące funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych - 373 184 zł. W 2019 roku w naszych szkołach realizowane będą różnorodne projekty. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym uczniowie zdobywają kompetencje kluczowe z wykorzystaniem środków unijnych i biorą udział w różnorodnych programach edukacyjnych. Także w zakresie opieki przedszkolnej realizowany jest unijny projekt poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Brodnica, dzięki któremu powstało nowych 75 miejsc w oddziałach przedszkolnych i będą prowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci. Zgodnie z przepisami Gmina udziela dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na naszym terenie. Na ten cel zabezpieczyliśmy 500 000 zł a na refundację kosztów przekazanej dotacji za nasze dzieci przebywające w przedszkolach w innych gminach 600 000 zł. Ważne jest też zorganizowanie bezpiecznego dowożenia dzieci i uczniów do szkół gminnych. Na tegoroczne koszty dowozu do szkół zabezpieczyliśmy 456 115 zł.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I POŻYTKU PUBLICZNEGO

W 2019 roku przewidujemy 100 000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji na rzecz mieszkańców gminy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej w gminie Brodnica, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

WSPARCIE DLA RODZIN

Gmina wykonuje także zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej rodzinom wychowującym dzieci – świadczeń wychowawczych z tzw. "Programu 500+" (w 2019 roku będzie to kwota 5 584 400 zł) oraz świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na co planujemy wydać 2 766 700 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2019 roku zaplanowano 1 788 107 zł. Środki te przeznaczone będą na udzielanie osobom potrzebującym różnych form wsparcia. Na usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS planujemy wydać 177 030 zł, na wypłatę zasiłków 407 100 zł, dodatków mieszkaniowych 120 000 zł i na dożywianie 327 017 zł. GOPS w 2019 roku realizować będzie Program Wspierania Rodziny, Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Naszym głównym zadaniem w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jest zapewnienie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i zwiększanie udziału odpadów segregowanych w całej ilości odpadów, ale także edukacja ekologiczna. Na te zadania w 2019 roku zaplanowano 831 300 zł. Będziemy także nadal wspierać poprzez udzielanie dotacji mieszkańców w likwidacji pieców opalanych paliwem stałym niespełniających wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska – na ten cel zaplanowaliśmy 50 000 zł. Także w formie dotacji, będziemy pomagać mieszkańcom w usuwaniu z ich nieruchomości azbestu. 30 000 zł to kwota przeznaczona na jego demontaż i utylizację. Na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt m.in. poprzez współpracę z Brodnickim Schroniskiem dla Zwierząt "Reksio" zaplanowaliśmy 27 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na 2019 rok na kulturę zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie 826 337 zł, z których finansowane będą koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce oraz filii w Szabdzie. Także z tych środków organizowane będą wspierające rozwój kultury i twórczości imprezy gminne - Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych, Biesiada Kulturalna Seniorów i Dożynki a także imprezy czy konkursy dla uczniów: spotkania teatralne, konkursy recytatorskie, przedmiotowe itp. Ze środków budżetu gminy pokrywane będą także koszty działalności zespołów śpiewaczych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Właściciele obiektów zabytkowych będą mogli ubiegać się o dotacje na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Na ten cel mamy w 2019 roku 50 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działania w zakresie sportu w 2019 roku przewidziano 316 028 zł. Z tych środków finansowane będą działania rozwijające aktywności sportowe mieszkańców gminy Brodnica, w tym imprezy kulturalno-sportowe dla uczniów w szkołach gminnych oraz zajęcia sportowe w obiektach gminnych (na ORLIK - u, w salach sportowych), imprezy sportowe takie jak "Bieg Napoleoński", ale również utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw. Będziemy też przyznawać stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe. Planujemy także budowę kolejnych obiektów sportowych i rekreacyjnych - placów zabaw w Nowym Dworze i Kominach oraz boiska sportowego w Kominach za kwotę 272 337 zł z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 162 337 zł. Ze środków funduszu sołeckiego (łącznie 87 145 zł) wybudowane będą place zabaw w Szymkowie i Gorczenicy oraz siłownie zewnętrzne w miejscowościach Niewierz i Kozi Róg.

Osiedle w Cielętach/fot. nadesłane:Droga wojewódzka z Brodnicy do Osieka na odcinku w Gorczenicy/fot. nadesłane:
reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama