Zaloguj się | Rejestracja

Wywiad z Wójtem Gminy Brodnica

środa, 18 stycznia 2023 r., godz. 09:40  |  Wersja do druku

Planowanie budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok stanowiło duże wyzwanie z wielu powodów. Budżet był trudny, bo i nadeszły trudne czasy. O oszczędnościach, inwestycjach i planach w nowym roku rozmawialiśmy z Wójtem Gminy Brodnica Adamem Zalewskim.Nowy budżet nie był z pewnością łatwy do uchwalenia. Co było tego przyczyną?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Budżet na rok 2023 stanowił dla nas duże wyzwanie. To był bardzo trudny budżet ze względu na jego konstrukcję, bo mamy bardzo duże wyzwania. Po stronie dochodów wszystkie gminy łącznie z naszą dotknęła reforma Polskiego Ładu. W związku z tym skutki w płaceniu podatku dochodowego przez mieszkańców mają duży wpływ na kwestię dochodową, jak również inflację. Szczególnie mocno dotknie nas wzrost cen energii elektrycznej (mamy wzrost prawie 100%) oraz wzrost stóp procentowych. W stosunku do roku 2021, w którym stopy procentowe nie były podwyższane, wzrost wynosi prawie 600 000 zł. Dług gminy powstał na przestrzeni lat. Od roku 2019 zmniejszyliśmy dług Gminy Brodnica prawie o 50%. Od roku 2019 do końca roku 2022 nasze zadłużenie zmniejszyło się o prawie 5 000 000 zł, co pozwoli nam zaoszczędzić na odsetkach w 2023 roku co najmniej 400 000 zł. Obecnie mamy dług w granicach około 10 mln zł, planujemy w tym roku spłacić około 1 mln 800 tys. zł. Przewidujemy, że zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wyniesie 8 301 000 zł, co stanowi 16,18% planowanych dochodów na 2023 rok. W poprzednich latach staraliśmy się również ograniczać wzrost wydatków, żeby się przygotować na te trudne czasy. Wiadomo, że przychodzą lata trudniejsze, jak choćby rok obecny, gdzie mamy tak wysoką inflację. W celu zmniejszenia wzrostu kosztów funkcjonowania gminy zmniejszono liczbę osób pracujących w urzędzie gminy. Realizowano również przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które w czasach wysokiego wzrostu cen energii przynoszą nam znaczne oszczędności. Mimo tego wszystkiego nasza gmina bardzo dużo inwestowała. Również w tym budżecie przyjęliśmy na inwestycje około 18 mln zł, głównie na drogi. 10 mln mamy pozyskanych środków zewnętrznych. Największa pula idzie na inwestycje drogowe, bo 11 mln zł.

Jakie inwestycje drogowe zaplanowano w tym roku?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Wśród inwestycji drogowych największe zadanie za kwotę 5,235 miliona złotych (z udziałem 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), to przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Kominach, na ulicach: Kruczej, Żurawiej, Słowikowej, Bocianiej i Kanarkowej. Przebudową objęte będą drogi na długości łącznie 1 604 metrów. Nowe jezdnie wykonane zostaną z kostki brukowej, z wyjątkiem ul. Słowikowej, gdzie powstanie jezdnia z betonu asfaltowego. Zadanie obejmuje też budowę jednostronnych chodników z kostki brukowej oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 1 172 metrów. W 2023 roku ponownie wykonywać będziemy na drogach gminnych tzw. spryski. Za kwotę 2 milionów złotych (w tym 1 960 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład) wykonane będą nowe nawierzchnie jezdni poprzez 4 - krotne powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywami dróg gminnych: w Kruszynkach – dwa odcinki o łącznej długości 1 907 metrów, w Mszanie i Szabdzie o długości 858 metrów, 955 metrów ul. Śliwkowej oraz około 350 metrów ul. Orzechowej w Podgórzu, około 780 metrów w Moczadłach i 1 500 metrów drogi w Szymkowie i Gortatowie. Metoda ta sprawdza się szczególnie na drogach mniej uczęszczanych. Zaplanowaliśmy również modernizację drogi w Szymkowie za kwotę 1,3 miliona złotych z dofinansowaniem w kwocie 652 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obejmie ona 995 metrów drogi gminnej i polegać będzie na wykonaniu m.in. nowej jezdni asfaltowej o szerokości 5 metrów.

Czy wzorem lat ubiegłych będzie współpraca z innymi samorządami przy budowie dróg?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2023 zarezerwowaliśmy środki na współpracę z innymi samorządami: z Województwem Kujawsko – Pomorskim 164 205 złotych na dokumentację budowy południowej obwodnicy Brodnicy, dla Powiatu Brodnickiego 500 tysięcy dotacji na modernizację dróg powiatowych oraz 1 milion złotych dla Miasta Brodnicy na dofinansowanie budowy dróg miejskich, znajdujących się na terenach przy granicy z gminą Brodnica i mających szczególne znaczenie dla naszych mieszkańców, dojeżdżających do miasta.

Oprócz inwestycji w drogi znaczącą pozycję w budżecie na 2023 rok mają inwestycje w miejsca rekreacyjne. Zadanie to obejmuje - budowę kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Szabdzie obejmującego m.in. szatnię kontenerową, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, rzutnię do pchnięcia kulą, parking, budowę boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią, rzutnią do pchnięcia kulą, skocznią do skoku wzwyż i skocznią do skoku w dal, w Szczuce na terenie Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, przebudowę boiska do piłki nożnej w Karbowie wraz budową boiska do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, montażem zestawu do kalenistyki oraz ogrodzenia terenu. Łączny koszt oszacowaliśmy na prawie 5,6 miliona złotych, pozyskaliśmy na nie 4,32 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład.

Kontynuować będziemy inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, przez ostatnie cztery lata bardzo dużo w nie inwestowaliśmy. W tym roku generalnie nie mieliśmy kłopotów z wodą i mamy ją cały czas na bieżąco. W budżecie na 2023 rok przewidziane jest 650 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na wykonanie projektu oraz budowę studni redukcyjnej służącej stabilizacji ciśnienia wody we wsi Gorczeniczka oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 200 metrów sieci kanalizacyjnej w Niewierzu. Jak co roku na dotacje dla mieszkańców chcących wybudować przyłącza kanalizacyjne lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zarezerwowana jest kwota 50 000 złotych.

Co jeszcze znalazło się w nowym budżecie?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Budżet na 2023 rok obejmuje również inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dla nas i naszych mieszkańców najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego w ramach 485 tysięcy złotych planowana jest budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie przy ul. Żmijewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parcelową do ul. Małgorzatka (przy drodze powiatowej) oraz w ul. Małgorzatka na odcinku od skrzyżowania z ul. Żmijewską do placu zabaw, w Szczuce przy drodze powiatowej na odcinku od skrzyżowania z droga gminną do ostatnich zabudowań przed Szymkowem oraz przy drodze gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do gminnej bazy sprzętu do utrzymania dróg i w Cielętach przy drodze wojewódzkiej nr 544 na dwóch odcinkach: pierwszy od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Dębową do istniejącego przejścia dla pieszych, oraz drugi od istniejącego oświetlenia na wysokości dz. nr 15/1 do skrzyżowania z gminną działką drogową prowadząca do budynków wielorodzinnych.

W 2023 roku utrzymujemy zwiększoną do 120 000 złotych pulę środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji na rzecz mieszkańców gminy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej w gminie Brodnica, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży i na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Gmina dostała też tzw. "duży grant" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Bardzo ważnym projektem, który będziemy w 2023 roku realizować jest oczekiwany od dawna montaż wewnętrznej windy dla osób z niepełnosprawnościami, która poprawi dostępność do wyższych pięter budynku Urzędu Gminy Brodnica. Pod koniec 2022 roku podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na tzw. "duży grant" w kwocie 238 108,33 zł. Są to środki pozyskane w konkursie "Dostępny samorząd - granty". Oprócz windy zadanie obejmuje wyposażenie urzędu gminy w dodatkowe urządzenia i systemy poprawiające jego dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych - stacjonarną pętlę indukcyjną, wykonanie oznaczeń za pomocą tabliczek z piktogramami, tablic informacyjno-nawigacyjnych przy wejściu, na piętrach i ciągach komunikacyjnych, tabliczek przydrzwiowych, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, otwieraczy do drzwi bez użycia dłoni montowanych na klamkach, a także oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym.

Będziemy także nadal wspierać naszych mieszkańców poprzez udzielanie różnorodnych "eko-dotacji" do wymiany źródła ciepła na ekologiczne. Mamy na ten cel 105 tysięcy złotych i duże zainteresowanie mieszkańców.
W tegorocznym budżecie zostały zabezpieczone także środki na wszystkie zadania publiczne realizowane w latach wcześniejszych m.in. na kontynuację takich programów jak: bon żłobkowy, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych. Będziemy tworzyć kluby młodzieżowe i utrzymamy Klub Seniora w Szabdzie.

Dziękuję za rozmowę.


reklama
Dzialkowicz.jpg


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej