Zaloguj się | Rejestracja

Wywiad z Wójtem Gminy Brodnica

środa, 02 marca 2022 r., godz. 12:21  |  Wersja do druku

Rok 2021 to rekordowy rok dla Gminy Brodnica. Projekt budżetu ten rok zakładał ponad 14,6 mln złotych na inwestycje. W tym ponad 10 km dróg, ponad 4 km nowych sieci wodno-kanalizacyjno-deszczowej i wiele innych zadań. O podsumowanie ubiegłego roku poprosiliśmy Wójta Gminy Brodnica Adama Zalewskiego.Rok 2021 był bardzo ambitnym rokiem, choć rok obecny też zapowiada się dobrze. Jak Pan ocenia ubiegły rok, który posiadał rekordowy budżet?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Rok 2021 był bardzo dobrym rokiem dla Gminy Brodnica, bo bardzo dużo zostało zrobione. Poza ulicą Pszeniczną, gdzie czasowo odstąpiliśmy od wykonania drogi, ze względu na budowę sieci gazowej, wszystkie inwestycje zaplanowane w budżecie zostały wykonane. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje, że rok 2021 skończyliśmy z nadwyżką budżetową. W minionym roku nie zadłużaliśmy gminy, a spłacaliśmy dług zaciągnięty w poprzednich latach, tym samym zmniejszając go. Szczegółowe dane będziemy mieli pod koniec marca. Wiemy natomiast, że mamy deficyt w gospodarce odpadami komunalnymi, musimy dopłacać do śmieci, w związku z ich ilościami. Podwyżka nie zmieniła sytuacji, cena od osoby wynosi 25 zł. W naszej gminie stosujemy ulgi dla rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci) w wysokości 5 zł od osoby i za posiadanie kompostownika 2 zł. Pozyskaliśmy też sporo środków zewnętrznych, bo ponad 7 mln.

Czy pandemia miała wpływ na życie w gminie?

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - W związku z pandemią musieliśmy ograniczyć część imprez cyklicznych, ale udało nam się zorganizować Bieg Napoleoński i część imprez w sołectwach. Na szczęście nie wpłynęła ona na inwestycje.

Jak można porównać rok ubiegły do obecnego, bo budżety są porównywalne i wyjątkowo wysokie.

Adam Zalewski, wójt gminy Brodnica: - Niestety widzę duże zagrożenia już na początku nowego roku 2022, a wynika to z gwałtownego wzrostu cen. Jest inflacja w Polsce, a Polski Ład powoduje, że środków na inwestycje jest dużo, a dostępność firm może spowodować, że jeżeli popyt będzie przewyższał podaż, to cena będzie rosła. Mamy choćby przykład na przetargu w Szymkowie (modernizacja hydroforni) i tam cena, którą kosztorysowaliśmy w ubiegłym roku, była wyższa na przetargu niż zakładaliśmy. Podwyżka cen może spowodować, że inwestycje zostaną przesunięte w czasie na rok następny. Podsumowując, myślę, że zrobiliśmy dobre projekty i w odpowiednim momencie. Na rok 2022 też mamy ambitne plany i co roku poprzeczkę podnosimy.
Dziękuję za rozmowę.

INWESTYCJE W GMINIE BRODNICA W ROKU 2021

WODA I KANALIZACJA

W Karbowie wykonano modernizację przepompowni ścieków za kwotę 318.247,40 zł brutto, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego. Remont przepompowni ścieków w Karbowie obejmował wykonie następujących prac:
 • wymianę komory pompowni, pomp wraz ze sterowaniem, orurowania i armatury
 • włączenie do istniejących przewodów grawitacyjnych i tłocznego
 • montaż studni zaworowej i wymianę studni przepływowych
 • montaż słupa oświetleniowego i ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
 • utwardzenie placu kostką brukową oraz remont wjazdu
 • oczyszczenie i remont istniejącego zbiornika retencyjnego
 • dostawę trójnoga z wciągarką ręczną liniową o udźwigu 300 kg
 • wykonanie nowego zasilania i instalacji elektrycznej przepompowni wraz ze stanowiskiem oświetleniowym

W związku z okresowym występowaniem niedostatecznego ciśnienia wody na obszarze miejscowości Bartniki oraz części miejscowości Kruszynki, przebudowano sieć wodociągową Dn110 poprzez budowę stacji podnoszenia ciśnienia dla wsi Bartniki za kwotę 251.569,27 zł oraz 5 - letnią gwarancję.
Wykonano następujący zakresu prac:
 • demontaż istniejącego ogrodzenia przepompowni ścieków, odnowienie i przelokalizowanie istniejącej bramy wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia istniejącej przepompowni ścieków i nowopowstałej stacji podnoszenia ciśnienia wody
 • podniesienie terenu w miejscu przepompowni ścieków i stacji podnoszenia ciśnienia wraz z dostosowaniem wysokościowych elementów przepompowni
 • przelokalizowanie istniejącej lampy oświetleniowej wraz z wymianą oprawy
 • ułożenie kostki brukowanej w projektowanym ogrodzeniu z wykorzystaniem kostki pochodzącej z demontażu w ramach przepompowni ścieków
 • montaż komory żelbetowej stacji podnoszenia ciśnienia o wymiarach wewnętrznych 3,5m x 2,0 m, H=2,1 m wraz z zestawem hydroforowym 3-pompowym i armaturą
 • włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
 • wykonanie przewodów wodociągowych
 • montaż nowego hydrantu przeciwpożarowego HP80
 • wykonanie instalacji elektrycznej stacji

Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania - powstało łącznie 1 393,6 metrów nowej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm wraz z uzbrojeniem, w tym:
 • sieć wodociągowa długości 578 metrów w Kominach o wartości 55.370,30 zł
 • drugi odcinek (343,5 metrów) sieci wodociągowej w Kominach o wartości 48.016,74 zł
 • sieć wodociągowa o długości 144,4 metry w Gorczenicy o wartości 18.961,31 zł
 • sieć wodociągowa o długości 327,7 metrów w Szabdzie o wartości 39.182,39 zł

Inwestycje zostały sfinansowane w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - z dotacji, którą Gmina otrzymała w drugim naborze z RFIL na inwestycję pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie" w wysokości 900 tys. złotych. Dzięki oszczędnościom osiągniętym w przetargu na kanalizację pozostała kwota została przeznaczona na "Budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica".

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Brodnica

Od 2019 roku w gminie Brodnica oprócz dotacji na budowę przydomowych oczyszczani ścieków można skorzystać z kolejnego programu proekologicznego – dofinansowania na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W roku 2021 na podstawie uchwały z 1 lutego 2017r. Rady Gminy Brodnica nr XXIV/145/17 w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica dotacje na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków otrzymało 12 mieszkańców gminy na łączną kwotę 48 000 zł (po 4 000 zł).

Na podstawie uchwały nr XI/96/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie realizacji przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Brodnica w 2021r. przyznano i rozliczono dotację w kwocie 2 400 zł na budowę przyłącza kanalizacyjnego dla jednej nieruchomości.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie wykonano za zaoferowaną w przetargu cenę 630 tys. złotych. Zadanie objęło budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2094,5 metra, w Karbowie na terenie pomiędzy ul. Olsztyńską a ul. Północną. Nowa sieć połączona jest w dwóch miejscach z istniejącą gminną siecią kanalizacji sanitarnej - do istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Liliowej oraz studni betonowej zlokalizowanej w ul. Frezjowej. Zadanie zostało zakończone w terminie zgodnym z umową tj. 31.08.2021r., natomiast udzielona przez wykonawcę gwarancja wynosi 5 lat. Inwestycja została sfinansowana w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W grudniu 2020 roku Gmina otrzymała dotację od Prezesa Rady Ministrów w drugim naborze z RFIL na inwestycję pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie" w wysokości 900 tys. złotych. Dzięki oszczędnościom osiągniętym w przetargu pozostałą kwotę wydatkowano na kolejną inwestycję "Budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica".

DROGI

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie odbyła się na podstawie podpisanego w dniu 18 listopada 2021r. z nadleśniczym Nadleśnictwa Brodnica Jarosławem Molendowskim porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080507C w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka, gm. Brodnica". Wykonany został ostatni odcinek ul. Małgorzatka tj. do jej skrzyżowania z ul. Brzozową. To kolejny etap realizowanego wspólnie z Nadleśnictwem Brodnica przedsięwzięcia na ul. Małgorzatka. W 2021 roku objął ostatni 900-metrowy odcinek tej drogi. Koszt wykonanych w robót to łącznie kwota 147 287,43 zł. Gmina przeznaczyła na to zadanie 97 287,43 zł a Nadleśnictwo 50 000 zł. Zgodnie z porozumieniem zakres robót obejmował wykonanie prac przygotowawczych (poszerzenie drogi, wycinkę zakrzewień, wycinanie karp) a następnie utwardzenie nawierzchni jezdni kamieniem klińcem na szerokości około 5,5 metra jezdni.

Dotacje dla powiatu brodnickiego na modernizacje dróg powiatowych

W 2021 roku trwały prace przy dwóch drogach powiatowych na terenie gminy Brodnica, do których Gmina Brodnica udzielała dotacji na mocy zawartych w czerwcu umów z władzami Powiatu Brodnickiego. Na rozbudowanej drodze z Cieląt do Jastrzębia powstała nie tylko nowa nawierzchnia ale także bardzo potrzebna ścieżka pieszo – rowerowa. Dotacja Gminy Brodnica dla powiatu na to zadanie wyniosła w 2021 roku 12.650,00 zł i była przeznaczona na wykup gruntów pod poszerzenie drogi powiatowej.

W 2021 roku wykonano inwestycję modernizacji drogi powiatowej w Szabdzie. Zgodnie z podpisaną 25 czerwca tego roku umową z władzami Powiatu Brodnickiego, Gmina Brodnica współfinansowała realizację tej inwestycji dotacją ze swojego budżetu w kwocie 249 622 złotych. Przebudowa drogi powiatowej w Szabdzie został wykonana na odcinku o długości 1649 metrów, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Na Belfort. Na przebudowywanym odcinku wykonano nową nawierzchnię jezdni i prawostronny chodnik oraz pobocza drogi. Z kostki brukowej wykonano zjazdy do nieruchomości i zatokę autobusową. Powstało także oświetlenie LED dwóch przejść dla pieszych z zasilaniem hybrydowym - z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi.

Dotacja dla miasta Brodnicy na modernizację dróg miejskich

Porozumienie z miastem Brodnicą w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania niektórych dróg miejskich podpisane zostało 26 października 2018 r. i przewiduje współpracę do końca 2023 roku. Gmina Brodnica ze swojej strony corocznie rezerwuje w budżecie środki na dotację dla miasta na ten cel: w 2019 roku było to 200 000 zł, natomiast w 2020 i 2021 roku po 500 000 zł.

W 2021 roku uzgodniono z władzami miasta, że przewidziana w budżecie Gminy dotacja dla miasta zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Północnej, której projekt został przygotowany w 2020 roku i której wykonanie jest niezbędne do odprowadzenia wód opadowych z gminnych dróg osiedlowych w Karbowie.

Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach wykonana została na odcinku 684,3 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560. Zakres prac objął wykonanie jezdni o szerokości 5 metrów i długości 581,5 metrów z dwóch warstw z betonu asfaltowego, chodnika o szerokości od 1,5 do 2 metrów i długości 684,3 metrów z kostki brukowej, zjazdów z betonu asfaltowego i z kostki brukowej, poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa, elementów odwodnienia i oraz oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję w Moczadłach wykonano za cenę 664.884,30 zł brutto oraz 5-letnią gwarancję.

Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo

W 2021 roku przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 080572C Karbowo ul. Pszeniczna. Podstawowe parametry projektowanej drogi to: długość około 380 metrów, nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 5,50 metra, pobocza utwardzone kruszywem oraz zjazdy do posesji. Zakres wykonanego projektu objął:
 • projekt budowlano – wykonawczy (4 egz.)
 • projekt stałej organizacji ruchu (1 egz.)
 • kosztorys inwestorski (1 egz.)
 • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (1 egz.)
 • wszelkie prawem wymagane zgody, decyzje, opinie i uzgodnienia
 • wersję elektroniczną dokumentacji

Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie

Przeprowadzony w 2021 roku remont drogi gminnej nr 080518C w Mszanie objął odcinek o długości 428,8 metrów (od rozwidlenia dróg za kościołem do skrzyżowania w kierunku Niewierza). Na tym odcinku drogi wykonana została nowa jezdnia o szerokości 5 metrów z dwóch warstw betonu asfaltowego. Zadanie obejmowało też przebudowę 148,5 metrów chodnika i poszerzenie go do 2 metrów, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kostki brukowej, poboczy o szerokości 0,75 metra z kruszywa łamanego, odwodnienia powierzchniowego i oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycję zrealizowano za kwotę 407 536,56 złotych brutto.

Spryski na terenie gminy Brodnica (Kozi Róg-Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica) miały na celu ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Szymkowo, Kozi Róg, Szczuka i Opalenica. Wartość zadania zgodnie z przetargiem wynosi 997 675,52 zł. Zadanie objęło wykonanie nowych nawierzchni czterech dróg gminnych: Kozi Róg – Szymkowo o długości 2 577 metrów, Szczuka – Jastrzębie o długości 1 504 metrów, droga nr 80589C w Opalenicy o długości 397 metrów oraz droga na działce o nr 43/2 także w Opalenicy o długości 450 metrów. W ramach zadania wykonane zostały jezdnie o szerokości od 4 do 4,5 metra (4 - krotne powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywami), zjazdy, pobocza z kruszywa, oznakowanie pionowe, oczyszczenie rowów oraz montaż barier ochronnych wraz z oczyszczeniem przepustów (w Opalenicy i Szczuce).

Z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Brodnica otrzymała 64 200,00 zł dotacji na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej z Koziego Rogu do Szymkowa na odcinku 1,070 kilometra. Zgodnie z podpisaną 25 czerwca 2021r. umową zadanie zostało wykonane do 31 października 2021r. Modernizowana droga otrzymała nawierzchnię powierzchniowo utrwalaną emulsją i grysami na istniejącej podbudowie.

Modernizacja przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo. Zakres prac zgodnie z podpisaną w dniu 17 lutego 2021r. umową obejmował przebudowę (wykonanie łącznie 1029 metrów) jezdni o szerokości 5,5 metra i zjazdów do nieruchomości z kostki brukowej ulic gminnych położonych w Karbowie: Liliowej, Goździkowej, Frezjowej, Fiołkowej, Konwaliowej, Bratkowej i Chryzantemowej wraz z wykonaniem 2 115,20 metrów kanalizacji deszczowej obejmującej ul. Północną z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Żmijewskiej. Koszt inwestycji zgodnie z wynikiem przetargu wyniósł 2 971 483,23 złote. Prace budowlane zakończono zgodnie z umową 30 września 2021 roku. Część przedmiotowej inwestycji tj. projekt pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 080566C (ul. Liliowa), nr 080568C (ul. Goździkowa) i nr 080569C (ul. Frezjowa) o łącznej długości 501 m w miejscowości Karbowo" otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w dniu 12 lipca 2021 r. wynosi maksymalnie 925.334,00 zł, natomiast planowana całkowita wartość inwestycji objętej dofinansowaniem opiewała na kwotę 1.850.669,70 zł.

Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cielęta. Zadanie składało się z trzech części:

1) Przebudowa 936,3 metrów ul. Widokowej w miejscowości Wybudowanie Michałowo zrealizowano za kwotę 879.215,86 złotych brutto. Na odcinku o długości 936,3 metrów drogi (od granicy z miastem Brodnicą) wykonana została nawierzchnia jezdni o szerokości od 4,5 do 5,4 metra z kostki brukowej, zjazdy do nieruchomości, odwodnienie drogi i ustawiono oznakowanie.

2) W Podgórzu przebudowana została droga gminna nr 80593C (ul. Orzechowa) o długości 432 metrów. Inwestycję wykonano za cenę 573.234,47 złotych brutto. Zadanie objęło zmianę nawierzchni jezdni z płyt betonowych i gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości od 3 do 5 metrów, wykonanie zjazdów indywidualnych na pola i do posesji, wykonanie odwodnienia i oznakowania drogi.

3) Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej na osiedlu bloków w Cielętach o długości 128,6 metrów, w tym: przebudowę jezdni o szerokości 6 metrów z kostki brukowej, zjazdów do posesji, chodnika dla pieszych i wykonanie elementów odwodnienia jezdni wykonano za kwotę 166.493,97 złotych brutto.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki. W maju 2021 roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 035023C w miejscowości Kominy". Zakres prac objął roboty przygotowawcze, wykonanie jezdni o długości 990 metrów i szerokości od 4,5 do 5 metrów z betonu asfaltowego, budowę zjazdów na sąsiadujące z drogą nieruchomości, wymianę przepustu drogowego na nowy oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,75 metra z kruszywa łamanego. Wartość zadania opiewa na kwotę 728 136,93 złotych a roboty budowlane zakończono w lipcu.

ŚWIETLICE I MIEJSCA REKREACYJNE

Miejsca rekreacyjne na terenie gminy Brodnica (bieżnie, boiska, wiaty) - wiata rekreacyjna w Szczuce - ze środków funduszu sołeckiego i przy aktywnym udziale mieszkańców wsi, w tym strażaków miejscowego OSP. Pozostałe środki przeznaczone zostały na przygotowanie koncepcji i projektów nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych: budowy parkingu i wiaty przy plaży w Szczuce oraz pomostu i slipu, budowy boisk i bieżni przy szkołach w Szczuce, Szabdzie i w Karbowie.

Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia

W połowie maja 2021 roku remont świetlicy wiejskiej w Gortatowie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bartnikach. Wykonane w Gortatowie roboty budowlane polegały na remoncie i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej. W zakres zadania wchodzi między innymi docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowaniem powietrznej pompy ciepła. Zgodnie z wynikiem przetargu i podpisanej w wykonawcą 17.12.2020 r. umowy, koszt tej inwestycji wynosi 499 001,44 zł.

Dostawę wyposażenia (do kuchni w obydwu świetlicach oraz grzejników – paneli grzewczych energooszczędnych do Bartnik) w ramach projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Gortatowie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Bartnikach” zrealizowano za kwotę 58 263,23 zł. Obydwa zadania objęte są umową z dnia 29 września 2020 roku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 95 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Modernizacja świetlicy w Szabdzie na potrzeby realizacji programu wieloletniego Senior+

W 2021 roku w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021 Gmina Brodnica otrzymała dofinansowanie projektu pt."Senior+ w Gminie Brodnica", który otrzymał 144 323,25 zł dotacji. Wkład własny Gminy w projekcie wynosi 36 100 zł. Na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Gminie Brodnica wykonano prace remontowo - budowlane oraz adaptacyjne 6 pomieszczeń znajdujących się na jednym poziomie świetlicy wiejskiej w Szabdzie. W wyremontowanych częściach obiektu utworzone zostały: sala spotkań seniorów, sala rehabilitacyjna do ćwiczeń sportowo-ruchowych, przygotowano łazienki: damską i męską oraz dla osób niepełnosprawnych oraz kuchnię z aneksem. Obiekt wyposażono w podjazd dla niepełnosprawnych.

Prace dostosowujące obiekt do funkcjonowania w nim klubu seniora trwały do końca 2021 roku. Aby obiekt mógł rozpocząć funkcjonowanie jednocześnie przygotowano wniosek o dofinansowanie z tego samego programu rządowego w tak zwanym module 2, gdzie udzielane są dotacje na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu, czyli na zajęcia jakie będą odbywały się w klubie. Celem Programu i projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy

18 maja 2021r. Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski podpisał z Dariuszem Szczepańskim, dyrektorem szpitala - SP ZOZ w Brodnicy umowę dotacji z budżetu Gminy na zakup niezbędnego, zwłaszcza w tym trudnym czasie, sprzętu i wyposażenia. Zgodnie z podpisaną umową za 10 000 złotych dotacji zakupione zostały cztery pompy do żywienia dojelitowego. Jak wynika z informacji uzyskanej od Macieja Lindy - specjalisty ds. zarządzania majątkiem ZOZ Brodnica, jest to sprzęt medyczny, który służy do ciągłej podaży pokarmu terapeutycznego dla osób pod respiratorem. Powolna, ciągła i zharmonizowana podaż zbilansowanego pokarmu gwarantuje lepszą stabilność stanu pacjenta bez konieczności podaży dodatkowych leków, które obciążają pacjenta. Pompa ma bardzo wysoką wartość terapeutyczną i stanowi niezwykle istotną rolę w procesie zaawansowanego leczenia.

Źródło: Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski

Inwestycje w roku 2021:


reklama
Dzialkowicz.jpg


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej