Zaloguj się | Rejestracja

Gmina Brodnica informuje

środa, 25 września 2019 r., godz. 11:14  |  Wersja do druku

Mieszkańcy gminy Brodnica mogą składać wnioski na dofinansowanie w postaci gminnego brodnickiego bonu żłobkowego w wysokości do 300,00 zł miesięcznie. Gminny brodnicki bon żłobkowy został ustanowiony uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VI/56/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. i przewiduje wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi. Ma być także zachętą do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia podatków w gminie.Przypominamy, że rodzice – mieszkańcy gminy Brodnica mogą składać wnioski o gminny brodnicki bon żłobkowy w wysokości do 300,00 zł miesięcznie. Obecnie sześcioro rodziców otrzymało decyzje przyznające bon żłobkowy, w tym czworo w pełnej wysokości (300 zł) oraz dwoje w wysokości pomniejszonej o kwotę dofinansowania otrzymanego przez żłobek (200,00 zł). Wszystkie decyzje zostały wydane na cały rok szkolny 2019/2020.

Spośród sześciorga dzieci objętych pomocą, troje uczęszcza do klubu dziecięcego, a troje do żłobka. Pierwsza wypłata bonów przekazana będzie do 30 września tego roku na konta wnioskodawców, a następne wypłaty będą przekazywane do 10 dnia każdego miesiąca. Wnioski o bon żłobkowy przyjmowane są przez cały rok. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego, prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca roku szkolnego, chyba że prawo do świadczenia powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

Wnioski o ustalenie prawa do gminnego brodnickiego bonu żłobkowego są przyjmowane od 1 czerwca tego roku. Można je składać osobiście w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13 (pokój nr 108 na parterze, tel. 56-49-41-649), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Komu przysługuje?

Brodnicki gminny bon żłobkowy przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Świadczenie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:
  • zamieszkują na terenie gminy Brodnica
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, lub prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Brodnicy ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Brodnica z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego

2) została zawarta umowa o objęcie dziecka opieka z podmiotem prowadzącym żłobek (przynajmniej 8-godzinny czas opieki przez 5 dni w tygodniu) lub klub dziecięcy, albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

Komu świadczenie nie przysługuje?

Bonu żłobkowego nie otrzymają osoby ubiegające się, jeżeli:
  • dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem
  • samotnie wychowują dziecko, a nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne

Na jaki okres przyznawany jest bon żłobkowy?

Brodnicki gminny bon żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, chyba że wniosek zostanie złożony po rozpoczęciu roku szkolnego lub umowa o objecie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

W jakiej wysokości wypłacany jest brodnicki gminny bon żłobkowy?

Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna otrzymuje dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy Brodnica, wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę otrzymanego dofinansowania na dziecko. Kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kiedy i w jakiej formie wypłacane jest świadczenie?

Brodnicki gminny bon żłobkowy wypłacany będzie na wskazany we wniosku rachunek wnioskodawcy. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca września danego roku szkolnego.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski o ustalenie prawa na nowy rok szkolny są przyjmowane od dnia 1 czerwca. Można je składać osobiście w Urzędzie Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

- oświadczenia odpowiednio: obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcje rodziny zastępczej o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym ustala się prawo do świadczenia, w Urzędzie Skarbowym w Brodnicy, oraz zobowiązaniu się do okazania na wezwanie:

a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, na który ustalane jest praw do świadczenia, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za wskazany wyżej rok kalendarzowy,

c) urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za wskazany powyżej rok kalendarzowy i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,

- kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;

- kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;

- orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka;

- odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz niekorzystanie z urlopu wychowawczego;

- informacje podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z innych źródeł niż budżet Gminy Brodnica;

- oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;

- oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu na rachunek Gminy Brodnica nienależnego świadczenia;

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.


reklama

Źródło: Justyna Klimowska sekretarz UG Brodnica

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama