WiadomośćGmina Brodnica
(Kategoria: Powiat Brodnicki · Brodnica - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 20 lutego 2020 r., godz. 10:51

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych
Od Nowego Roku więcej za wywóz śmieci zapłacą nie tylko ci, którzy nie będą ich segregować. Podwyżki opłat – w różnej wysokości – czekają większość z nas. W gminie Brodnica podwyżki są zapowiedziane od dnia 1 kwietnia 2020 roku.Wójt gminy Brodnica zawiadamia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) wójt gminy Brodnica zawiadamia, że Rada Gminy Brodnica w dniu 31 stycznia 2020r. podjęła uchwałę Nr XIII/112/20 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020r. poz.718)

W związku z powyższym wójt gminy Brodnica przekazuje informację o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020r., która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Metoda zbierania odpadów

Selektywnie - stawka za osobę na miesiąc to 15 zł, a stawka na kwartał to 45 zł od osoby

Nieselektywnie - stawka za osobę na miesiąc to 45 zł, a stawka na kwartał to 135 zł od osoby


Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy uiścić do 15 lipca 2020r. za II kwartał 2020r.

Opłatę należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Brodnica lub na rachunek bankowy nr: 13 2030 0045 1110 0000 0202 2030

Przy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/113/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz 719), opłatę uiszcza się bez wezwania raz na kwartał w wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października, za IV kwartał do 15 stycznia, opłatę uiszcza się z dołu.

POUCZENIE

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

Uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Brodnica z dnia 31.01.2020 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica pobierz

UCHWAŁA NR XIII/111/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz

UCHWAŁA NR XIII/112/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty pobierz

UCHWAŁA NR XIII/113/20 RADY GMINY BRODNICA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierzreklama

Źródło: UG Brodnica
Źródło: Powiat Brodnicki - Brodnica > Portal mieszkańców
( http://www.powiatbrodnicki.pl/news.php?extend.11559 )