Zaloguj się | Rejestracja

Polowania na dziki

piątek, 18 stycznia 2019 r., godz. 11:00  |  Wersja do druku

12 stycznia ruszył masowy odstrzał dzików. Również w lasach na terenie powiatu brodnickiego rozpoczęły się zbiorowe polowania. Odstrzał, w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), w województwie kujawsko-pomorskim prowadzony może być do końca lutego br.Czy jest to rzeczywiście skuteczny sposób na opanowanie afrykańskiego pomoru świń (ASF), nie nam to oceniać. Sam pomysł pochodzi od Głównego Lekarza Weterynarii, a z wnioskiem o ograniczenie liczby dzików zwrócił się do Ministerstwa Środowiska minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Polski Związek Łowiecki zobowiązał lokalne zarządy kół łowieckich do zorganizowania zbiorowych polowań i tak się zaczęła masowa zagłada dzików.

Ekolodzy uważają, że zbliża się zagłada tego gatunku i według nich podstawą walki z ASF jest bioasekuracja, ścisły reżim sanitarny nad hodowlami i nadzór weterynaryjny. Być może zamiast eksterminować populację dzików w Polsce, warto byłoby zacząć od zorganizowanej, skoordynowanej i wielkoobszarowej kampanii edukacyjnej o bioasekuracji, skierowanej do rolników.

Jedno jest pewne. Jakkolwiek by nie uzasadniać masowych polowań, na pewno nie jest to redukcja, a zwyczajna masakra i rzeź, bo jak inaczej można nazwać odstrzał nawet 210 tys. sztuk.

W związku z odstrzałem dzików warto przypomnieć o obowiązkach dotyczących informowania o polowaniach zbiorowych oraz rygorach, jakie muszą zachować myśliwi prowadzący tzw. odstrzał sanitarny.

Zasady informowania

Prawo łowieckie określa precyzyjnie obowiązki dotyczące informowania o planowanym terminie i miejscu polowania zbiorowego. W art. 42ab. ustawy czytamy:

1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.

3. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza, albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

5. Dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

6. Dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Obowiązki sanitarne

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności przestrzegania następujących zasad mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF przez osoby uczestniczące w polowaniach.

1. Właściwe postępowanie z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań określone w załączniku do Zarządzenia nr 12/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r., a w szczególności dezynfekowanie i zakopywanie patrochów lub ich utylizacja.

2. Przestrzeganie higieny po zakończonym polowaniu określone w Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii przekazanych pismem WIWz.913.7.246.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
  • dokonywanie patroszenia dzików w miejscu uprzednio zdezynfekowanym na folii lub innym szczelnym materiale
  • umieszczenie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku
  • dezynfekcja sprzętu łowieckiego oraz kół pojazdów
  • zmiana obuwia i odzieży

3. Wskazane przestrzeganie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików określone w Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii przekazanych pismem WIWz.913.7.246.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
  • środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi
  • środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji
  • środki transportu nie powinny być wykorzystane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików
  • wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału

4. Myśliwi oraz inne osoby uczestniczące w polowaniu przez 72h po polowaniu bezwzględnie nie powinni wchodzić do chlewni i wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

5. Nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie.

6. Obowiązkowo zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych.

7. Ewidencjonować wszystkich uczestników polowania zbiorowego (np. myśliwi, inni uczestnicy polowania, psy myśliwskie).

W przypadku wątpliwości związanych z przestrzeganiem zasad bioasekuracji podczas polowań należy kontaktować się z właściwymi terytorialnie Powiatowymi Lekarzami Weterynarii.


reklama

Źródło: Przemysław Majchrzak rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama