Zaloguj się | Rejestracja

Wszystko o rekrutacji

piątek, 22 maja 2020 r., godz. 08:57  |  Wersja do druku

19 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas pierwszych oraz wstępnych szkół ponadpodstawowych. Szkoły Powiatu Brodnickiego wraz z harmonogramem opublikowały swoją ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W roku szkolnym 2020/2021 CKZiU będzie kształcić w następujących szkołach:

- Technikum w zawodzie: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechatronik, technik budownictwa, technik logistyk, technik reklamy, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- Branżowej Szkole I stopnia - we wszystkich zawodach;
- Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych;
- Szkole Policealnej w zawodzie: technik informatyk, technik administracji, technik usług kosmetycznych.

Składanie wniosków/terminy

Od 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek), do godz. 15 - złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 26 czerwca (piątek) do 10 lipca 2020 r. (piątek), do godz. 15 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek), do godz. 15 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.

Do 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

12 sierpnia 2020 r. (środa), godz. 12. - podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: www.ckziubrodnica.pl przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 15 czerwca (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek), do godz. 15. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia (środa) do godz. 14. - podanie do publicznej wiadomości na stronie szkoły: www.ckziubrodnica.pl przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Informacja dla kandydatów

Wnioski o przyjęcie do szkoły winny być wypełnione elektronicznie i przesłane zgodnie z poniższą instrukcją.

Instrukcja wypełniania i przesłania wniosku:

- Pobierz bezpłatną wersję programu Adobe Reader , zainstaluj.
- Pobierz odpowiedni wniosek do wypełnienia, np. Technikum.
- Otwórz pobrany wniosek w wcześniej zainstalowanym programie Adobe Reader.
- Wypełnij wniosek elektronicznie, zapisz i wydrukuj w programie Adobe Reader.
- Podpisz wniosek (osoba niepełnoletnia – również podpis rodzica)
- Zrób wyraźnie zdjęcia lub zeskanuj wniosek.
- Wyślij wniosek na adres:

rekrutacja©ckziubrodnica.pl – dla szkół: Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Branżowa II stopnia,
rekrutacja2©ckziubrodnica.pl – dla szkół: LO dla Dorosły, Szkoła Policealna, SP dla Dorosłych.

UWAGA:

W tytule wiadomości prosimy o podanie nazwy szkoły i/lub profilu np. Technik Informatyk, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła policealna


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ

Oferta edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy dla absolwentów Szkół Podstawowych

Przedmioty rozszerzone wskazane przez szkołę

biologia, chemia
matematyka, fizyka
historia, geografia
język polski, język angielski
geografia, język angielski

Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia

ad. 1. matematyka / język angielski

ad. 2. język angielski / informatyka/geografia

ad. 3. język angielski / wos

ad. 4. język niemiecki / wos

ad. 5. matematyka / informatyka

Zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora

ad. 1. laboratorium chemiczne

ad. 2. laboratorium fizyczne

ad. 3. zajęcia kreatywne z geografii

ad. 4. laboratoria językowe

ad. 5. zajęcia kreatywne z informatyki

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 do ILO po zmianach MEN

15.06-10.07.2020 r. w godz. 8-15 - przyjmowanie podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków przyjęcia do szkoły

26.06-10.07.2020 r. w godz. 8-15 - przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej

31.07-4.08.2020 r. w godz. 8-15 - przyjmowanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12.08.2020 r., wtorek godz. 8. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I LO w Brodnicy

13.08-18.08.2020 r. w godz. 8-15 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO w Brodnicy

19.08.2020 r., wtorek godz. 8. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO w Brodnicy

Informacja o sposobie składania dokumentów w ramach rekrutacji do I LO w Brodnicy

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju proponujemy następujące formy składania podań od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.:

1. Pobierz ze strony szkoły podanie.

2. Wypełnione i podpisane podanie możesz dostarczyć poprzez jeden z wymienionych sposobów:

a. wysłać zeskanowane na adres rekrutacja2020©1lobrodnica.pl,

b. przesłać listownie na adres szkoły,

c. osobiście wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły od strony boiska w godzinach 8-15.


ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2020/2021 obejmuje kształcenie w następujących szkołach:

Liceum Ogólnokształcące

Klasa: oddział przygotowania wojskowego. To nowy rodzaj oddziału w kształceniu ponadpodstawowym, w którym poza kształceniem ogólnym prowadzone są szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego obejmujące: podstawy wychowania patriotycznego, naukę musztry, edukację prawną, zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia wojskowego. Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach w jednostce wojskowej i obozach poligonowych. Absolwenci mają preferencje w dalszym kształceniu na uczelniach wojskowych oraz w przyjęciu do zawodowej służby wojskowej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski i do wyboru: historia lub geografia lub język angielski.

Klasa: społeczno-prawna. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski i historia.

Klasa: ogólna. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski i geografia.

Klasa: turystyczno-językowa. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia i język angielski.

Technikum

Szkoła w roku szkolnym 2020/2021 kształcić będzie w zawodzie: technik ekonomista, technik logistyk, technik logistyk - logistyka służb mundurowych, technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia

To szkoła wielozawodowa, kształcąca w wielu profesjach.

Składanie wniosków/ terminy

15 czerwca - 10 lipca: złożenie wniosku

23 czerwca - 7 lipca: sprawdzian próby sprawności fizycznej

26 czerwca - 10 lipca: dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca - 4 sierpnia: uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia: podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-18 sierpnia: potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – jeśli te dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (technikum i branżowa szkoła I stopnia)

19 sierpnia: ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wypełniony i podpisany wniosek można dostarczyć poprzez:

- wysłanie scanu na adres: rekrutacja©zsjablonowo.nazwa.pl

- przesłanie tradycyjną drogą pocztową na adres: Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ul. Nowy Rynek 5, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

- wrzucenie do skrzynki nadawczej znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Więcej informacji na:

www.facebook.com/zsjablonowopomorskie

www.facebook.com/ZSrekrutacja

liceum-jablonowo.pl

Wszelkie szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania będą udzielane pod numerem telefonu 56 49 57 000 oraz poprzez email zsjablonowo©poczta.onet.pl


Informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół Powiatu Brodnickiego. Na witryny można wejść przez zakładki na głównej stronie Starostwa Powiatowego w Brodnicy - www.brodnica.com.pl


reklama

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

polecamy firmy/usługi

WILGA.jpg
Na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, nieopodal Brodnicy znajduje się malownicza kraina lasów, pagórków, jezior i łąk, ostoja ciszy i pięknej niezniszczonej przyrody. To Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, a w nim Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie, ul. Leśna 12. Tel. +48 56 498 92 65, +48 668 445 699 - zobacz film

GASPOL.jpg
Nasza firma, wielopokoleniowa z tradycjami, zajmuje się dystrybucją gazu i samochodowymi instalacjami gazowymi. Prowadzimy autoryzowany serwis, sprzedaż, montaż i przeglądy urządzeń gazowych. Promocja! Zaawansowany sterownik autogaz w kompaktowej obudowie - 2100 zł.
P.U.H. *GASPOL* JASTRZĘBSCY
87-300 Brodnica, ul. Cmentarna 4
Tel.: +48 56 498 27 68, +48 508 830 221
e-mail: gaspol2@wp.pl

dzialkowicz.jpg
DZIAŁKOWICZ
centrum ogrodnicze
DZIAŁKOWICZ to największy sklep ogrodniczy w regionie Brodnicy i jednocześnie firma pokoleniowa z wieloletnimi tradycjami. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 1600m2 powierzchni handlowej wraz z ogrodem oraz duży parking samochodowy. Uwaga! W ofercie karma dla ptaków.
Brodnica, ul. Gen. W.Sikorskiego 8
Telefon: +48 56 498 25 15

tartak.jpg
Tartak NARA
Opakowania drewniane
Tartak NARA - rodzinna firma powstała w 2003 roku. Produkujemy drewno budowlane: więźbę dachową, deski, kantówki - czyli dachy. W ofercie mamy także: altanki, meble ogrodowe, schody, tarasy, stelaże tapicerskie. Posiadamy suszarnię. Surowiec pozyskujemy z najlepszych drzewostanów okolicznych nadleśnictw. Nasza dewiza: solidność i umiarkowane ceny - zobacz produkty.
Tartak NARA - Brzozie 199
Tel. 056 652 65 58, fax: 056 493 58 15

reklama.jpg
Reklama w portalu
PowiatBrodnicki.pl
Wypróbuj reklamę w portalu mieszkańców powiatu brodnickiego. Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane, wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Zareklamuj się w naszym portalu... więcej

reklama